PAVINA, BẾN THÀNH

Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us
  THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
  DANH MỤC SẢN PHẨM
  KHUYẾN MÃI
Trọn bộ PLC/HMI Panasonic
Trọn bộ PLC/Servo Panasonic
  HỖ TRỢ ONLINE
Kỹ thuật
Skype Me™!
Kinh doanh
Kinh doanh
Chế tạo máy
  HỘI THẢO TỰ ĐÔNG HÓA



Bộ điều khiển mức nước >Other Products
   Other Products

Ðiều khiển mức không dùng phao cơ học–  AGD, AGF, APR Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

AGD-9005M FLASH PLATE FOR -U2

AGF-2-F4

AGD-U2

AGF-1M-P5

AGF-2-R2

AGD-UE2

AGF-1-P5

APR-S

AGF-1-F2

AGF-1-R2

APR-S380

AGF-1-F4

AGF-1-R2 E

APR-S440

 

 

Ðiều khiển mức không dùng phao cơ học –  BF, BS Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

CVCTKS-V 0.5SGX3C 10M

BS-1T HAS B

BF-1

BF-5R

BS-1T HAS C

BF-3

BS-1

BS-1T SUS304

BF-3R

BS-1S

BS-1T SUS316

BF-5

BS-1S-1

BS-1T TITANIUM

 

BS-1S2

 

 

 

Ðiều khiển mức không dùng phao cơ học –  F03 Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

F03-01 HAS B ELECTRODE

F03-16PT-5M

F03-01 HAS C ELECTRODE

F03-16SF-100M

F03-01 SUS304 ELECTRODE

F03-16SF-10M

F03-01 SUS316 BINIL

F03-16SF-15M

F03-01 SUS316 ELECTRODE

F03-16SF-20M

F03-01 SUS316 TEFLON

F03-16SF-30M

F03-01 TITANIUM ELECTRODE

F03-16SF-40M

F03-02 HAS B CONNCTING NUT

F03-16SF-50M

F03-02 HAS C CONNCTING NUT

F03-16SF-5M

F03-02 SUS304 CONNECTING NUT

F03-16SF-60M

F03-02 SUS316 CONNECTING NUT

F03-16SF-70M

F03-02 TITANIUM CONNECTING NUT

F03-16SF-80M

F03-03 HAS B LOCK-NUT

F03-16SF-90M

F03-03 HAS C LOCK-NUT

F03-16SFC-100M

F03-03 SUS304 LOCK-NUT

F03-16SFC-10M

F03-03 SUS316 LOCK-NUT

F03-16SFC-15M

F03-03 TITANIUM LOCK-NUT

F03-16SFC-20M

F03-11 PROTECTIVE COVER FOR BF

F03-16SFC-30M

F03-12 FRAME FOR FIXATION

F03-16SFC-40M

F03-13 FRAME FOR CONCRETE

F03-16SFC-50M

F03-14 1P SEPARATOR

F03-16SFC-5M

F03-14 3P SEPARATOR

F03-16SFC-60M

F03-14 5P SEPARATOR

F03-16SFC-70M

F03-15-100M

F03-16SFC-80M

F03-15-10M

F03-16SFC-90M

F03-15-15M

F03-16UP-C-10M

F03-15-1M

F03-16UP-C-2M

F03-15-20M

F03-16UP-C-30M

F03-15-25M

F03-16UP-C-5M

F03-15-2M

F03-17 SUS316

F03-15-50M

F03-20

F03-15-5M

F03-20T

F03-15-75M

F03-20UP-AS

F03-16PE-100M

F03-20UP-TC

F03-16PE-10M

F03-21UP-CC

F03-16PE-15M

F03-21UP-JC

F03-16PE-1M

F03-25

F03-16PE-20M

F03-26PEN

F03-16PE-25M

F03-26PES

F03-16PE-2M

F03-26PS

F03-16PE-50M

F03-26PTN

F03-16PE-5M

F03-31 RUBBER CAP FOR PS-31

F03-16PS

F03-60 HAS B ELECTRODE SET

F03-16PS-F

F03-60 HAS C ELECTRODE SET

F03-16PT-10M

F03-60 SUS304 ELECTRODE SET

F03-16PT-15M

F03-60 SUS316 ELECTRODE (SET)

F03-16PT-1M

F03-60 TITANIUM ELECTRODE SET

F03-16PT-20M

F03-70

F03-16PT-2M

 

 

 

Ðiều khiển mức không dùng phao cơ học –  K2CA, K2CM, K2CU Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

K2CA-DO3-D2

K2CM-Q2LS

K2CA-DO3-F4

K2CM-Q2LSA

K2CA-DO3L1-R2

K2CM-Q2LV

K2CA-DO3-R2

K2CM-Q2M

K2CA-DO-D2

K2CM-Q2MA

K2CA-DO-F4

K2CM-Q2MAV

K2CA-DO-R2

K2CM-Q2MV

K2CA-DO-R2(E)

K2CM-Q4H

K2CA-HC

K2CM-Q4HA

K2CA-HV

K2CM-Q4L

K2CA-R-F1 E

K2CM-Q4LA

K2CA-R-R2 E

K2CM-Q4M

K2CA-R-S5 E

K2CM-Q4MA

K2CG-A-F1

K2CU-F10A-C AC4-10A AC100

K2CM-1H

K2CU-F10A-CGS

K2CM-1HA

K2CU-F10A-D AC4-10A AC110

K2CM-1L

K2CU-F10A-DGS

K2CM-1LA

K2CU-F10A-E AC4-10A AC200

K2CM-1LS

K2CU-F10A-EGS

K2CM-1LSA

K2CU-F10A-F AC4-10A AC220

K2CM-1M

K2CU-F10A-FGS

K2CM-1MA

K2CU-F20A-C AC8-20A AC100

K2CM-2H

K2CU-F20A-CGS

K2CM-2HA

K2CU-F20A-D AC8-20A AC110

K2CM-2HAV

K2CU-F20A-DGS

K2CM-2HV

K2CU-F20A-E AC8-20A AC200

K2CM-2L

K2CU-F20A-EGS

K2CM-2LA

K2CU-F20A-F AC8-20A AC220

K2CM-2LAV

K2CU-F20A-FGS

K2CM-2LS

K2CU-F40A-C AC16-40A AC100

K2CM-2LSA

K2CU-F40A-CGS

K2CM-2LV

K2CU-F40A-D AC16-40A AC110

K2CM-2M

K2CU-F40A-DGS

K2CM-2MA

K2CU-F40A-E AC16-40A AC200

K2CM-2MAV

K2CU-F40A-EGS

K2CM-2MV

K2CU-F40A-F AC16-40A AC220

K2CM-4H

K2CU-F40A-FGS

K2CM-4HA

K2CU-F80A-C AC32-80A AC100

K2CM-4H-K(E)

K2CU-F80A-CGS

K2CM-4L

K2CU-F80A-D AC32-80A AC110

K2CM-4LA

K2CU-F80A-DGS

K2CM-4M

K2CU-F80A-E AC32-80A AC200

K2CM-4MA

K2CU-F80A-EGS

K2CM-4M-K(E)

K2CU-F80A-F AC32-80A AC220

K2CM-Q1H

K2CU-F80A-FGS

K2CM-Q1HA

K2CU-P0.5A-A

K2CM-Q1L

K2CU-P0.5A-B

K2CM-Q1LA

K2CU-P1-A

K2CM-Q1LS

K2CU-P1A-A

K2CM-Q1LSA

K2CU-P1A-B

K2CM-Q1M

K2CU-P1-B

K2CM-Q1MA

K2CU-P2-A

K2CM-Q2H

K2CU-P2A-A

K2CM-Q2HA

K2CU-P2A-B

K2CM-Q2HAV

K2CU-P2-B

K2CM-Q2HV

K2CU-P4-A

K2CM-Q2L

K2CU-P4A-A

K2CM-Q2LA

K2CU-P4A-B

K2CM-Q2LAV

K2CU-P4-B

 

 

Ðiều khiển mức không dùng phao cơ học –  K2FW, K2GF, K2GS Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

K2FW-S14-D2 110VDC100/110SOU.

K2GF-B-F4 110VDC E

K2FW-S14-R2 110VDC100/110SOU.E

K2GF-H

K2FW-S1-D2 110V

K2GS-BP-F4 50HZ

K2FW-S1-F4 110V

K2GS-BP-F4 60HZ

K2FW-S1-R2 110V

K2GS-BP-R2 50HZ

K2FW-S2-F4 220V E

K2GS-BP-R2 60HZ

K2FW-S2-R2 220V

K2GS-BT-F4

K2GA-V

K2GS-BT-R2

K2GF-B-F4 110VAC

K2GS-H

 

 

Ðiều khiển mức không dùng phao cơ học –  K2VA, K2VU, K2WR Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

K2VA-H

K2VU-S24-R2 110V DC100/110SOU.

K2VA-S1-D2 110V

K2WR-A1-R2

K2VA-S1-F4 110V

K2WR-R-F1 E

K2VA-S1-R2 110V

K2WR-R-R2 E

K2VA-S24-F4 110V DC100/110SOU.

K2WR-R-S5 E

K2VA-S24-R2 110V DC100/110SOU.

K2WR-R-S5U E

K2VU-H

K2ZC-K2CA-N-A

K2VU-S1-D2 110V

K2ZC-K2VU-NS-A

K2VU-S1-F4 110V

K2ZC-PS DENGEN ADAPTOR

K2VU-S1-R2 110V

K3P-A 60HZ

K2VU-S24-D2 E

K3P-B

K2VU-S24-F4 110V DC100/110SOU.

 

 

 

Ðiều khiển mức không dùng phao cơ học –  K6EL, K8AB, K8AC Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

K6EL-100

K8AB-VS1 24VAC/DC

K6EL-200

K8AB-VS2 100/115VAC

K6EL-30

K8AB-VS2 200/230VAC

K6EL-500

K8AB-VS2 24VAC/DC

K6EL-A100

K8AB-VS3 100/115VAC

K6EL-A200

K8AB-VS3 200/230VAC

K6EL-A500

K8AB-VS3 24VAC/DC

K7L-AT50

K8AB-VW1 100/115VAC

K7L-AT50D

K8AB-VW1 200/230VAC

K7L-AT50D-S

K8AB-VW1 24VAC/DC

K7L-U

K8AB-VW2 100/115VAC

K7L-UD

K8AB-VW2 200/230VAC

K7L-UP-FLK 100-240VAC

K8AB-VW2 24VAC/DC

K8AB-AS1 100/115VAC

K8AB-VW3 100/115VAC

K8AB-AS1 200/230VAC

K8AB-VW3 200/230VAC

K8AB-AS1 24VAC/DC

K8AB-VW3 24VAC/DC

K8AB-AS2 100/115VAC

K8AC-CT200

K8AB-AS2 200/230VAC

K8AC-CT200L

K8AB-AS2 24VAC/DC

K8AC-CT20L

K8AB-AS3 100/115VAC

K8AC-CT20S

K8AB-AS3 200/230VAC

K8AC-H21CC-FLK

K8AB-AS3 24VAC/DC

K8AC-H21CN-FLK

K8AB-PA1 200/240VAC

K8AC-H21PC-FLK

K8AB-PA2 380/480VAC

K8AC-H21PN-FLK

K8AB-PH1 200/500VAC

K8AC-H22CC-FLK

K8AB-PH1-L

K8AC-H22CN-FLK

K8AB-PM1 200/240VAC

K8AC-H22PC-FLK

K8AB-PM2 380/480VAC

K8AC-H22PN-FLK

K8AB-PW1 200/240VAC

K8AC-H23CC-FLK

K8AB-PW2 380/480VAC

K8AC-H23CN-FLK

K8AB-VS1 100/115VAC

K8AC-H23PC-FLK

K8AB-VS1 200/230VAC

K8AC-H23PN-FLK

 

Ðiều khiển mức không dùng phao cơ học – L2G, M7E  Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

LG2-AB AC100

M7E-01UG2-F

M7E-02UR2-C

LG2-AB AC110

M7E-01UG2-G

M7E-02UR2-J

LG2-AB AC200

M7E-01UG2-H

M7E-02UR2-K

LG2-AB AC220V

M7E-01DRN2

M7E-02UR2-V

LG2-DB DC100

M7E-01DRN2-B

M7E-08DGN2

LG2-DB DC12

M7E-01DRP2

M7E-08DRN2

LG2-DB DC24

M7E-01DRP2-B

M7E-08HGN2

LG2-DB DC48

M7E-01HGN2

M7E-08HRN2

M7E-012M

M7E-01HGP2

M7E-12DGN1

M7E-012M-1

M7E-01HRN2

M7E-12DGN2

M7E-012PA

M7E-01HRN2-B

M7E-12DKN1

M7E-012PA-1

M7E-01HRP2

M7E-12DKN2

M7E-01BGD2

M7E-01HRP2-B

M7E-12DRN1

M7E-01BGN2

M7E-01MB2-S2

M7E-12DRN2

M7E-01BGP2

M7E-01MB3-S2

M7E-12HGN2

M7E-01BRD2

M7E-01MB4-D

M7E-12HKN1

M7E-01BRN2

M7E-01MB4-S2

M7E-12HKN2

M7E-01BRP2

M7E-01UG2-A

M7E-12HRN1

M7E-01DGD2

M7E-022M-1

M7E-12HRN2

M7E-01DGN2

M7E-02DGN2

M7E-20DGN1

M7E-01DGP2

M7E-02DRGN2

M7E-20DKN1

M7E-01DGP2-B

M7E-02DRN2

M7E-20DRN1

M7E-01DRD2

M7E-02UG2-A

M7E-20HKN1

M7E-01DRGN2

M7E-02UG2-B

M7E-20HRN1

M7E-01DRGN2-B

M7E-02UG2-C

M7E-WH0111A

M7E-01UG2-B

M7E-02UG2-J

M7E-WH0511A

M7E-01UG2-C

M7E-02UR2-A

M7E-WH1011A

M7E-01UG2-D

M7E-02UR2-B

 

 

 

Ðiều khiển mức không dùng phao cơ học – M7F  Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

M7F-1

M7F-3P1RT-PER

M7F-4N1RT-RPM

M7F-3N1GF

M7F-3P1RT-RPM

M7F-4P1G

M7F-3N1GT

M7F-4D1G

M7F-4P1GF

M7F-3N1GT-MM

M7F-4D1GF

M7F-4P1GT

M7F-3N1RF

M7F-4D1GT

M7F-4P1R

M7F-3N1RT

M7F-4D1GT-MM

M7F-4P1RF

M7F-3N1RT-MM

M7F-4D1R

M7F-4P1RT

M7F-3N1RT-PCS

M7F-4D1RF

M7F-5D1G

M7F-3N1RT-PER

M7F-4D1RT

M7F-5D1R

M7F-3N1RT-RPM

M7F-4N1G

M7F-DOC-1

M7F-3N1RT-SEC

M7F-4N1GF

M7F-KG-1

M7F-3P1GF

M7F-4N1GT

M7F-MM-1

M7F-3P1GT

M7F-4N1R

M7F-PER-1

M7F-3P1RF

M7F-4N1RF

M7F-RPM-1

M7F-3P1RT

M7F-4N1RT

M7F-SEC-1

 

 

 Ðiều khiển mức không dùng phao cơ học – OTG  Series 

------------------------------------

MÃ HÀNG:

OTG-CN112 600A

OTG-D77 400A

OTG-L82 600A

OTG-CN36W 150A

OTG-L156 1000A

OTG-N104 600A

OTG-CN52 200A

OTG-L21 50A

OTG-N156 1000A

OTG-CN77 400A

OTG-L30 100A

OTG-N245 2200A

OTG-D112 600A

OTG-L42 200A

OTG-N40 100/150A

OTG-D52 200A

OTG-L68 400A

OTG-N68 200/400A

 

 

Ðiều khiển mức không dùng phao cơ học – PH, PS  Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

PFC-N8

PH-2 CODE 100M

PH-2 CODE 80M

PH-1 CODE 100M

PH-2 CODE 10M

PS-31 SUS304 1000M/M

PH-1 CODE 10M

PH-2 CODE 15M

PS-31 SUS304 300M/M

PH-1 CODE 15M

PH-2 CODE 1M

PS-3S

PH-1 CODE 1M

PH-2 CODE 20M

PS-3S-AP

PH-1 CODE 20M

PH-2 CODE 30M

PS-3SR

PH-1 CODE 30M

PH-2 CODE 50M

PS-4S

PH-1 CODE 50M

PH-2 CODE 5M

PS-4SR

PH-1 CODE 5M

PH-2 CODE 60M

PS-5S

PH-1 CODE 70M

PH-2 CODE 70M

PS-5S2

PH-1 CODE 90M

 

PS-5SR

 

 

Ðiều khiển mức không dùng phao cơ học – R87B, R87F, R87T Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

R87B-FA1A15HPF

R87F-A3A83H

R87F-FL120-M120

R87B-FA1A15HPFR

R87F-A3A85HP

R87F-FL120S

R87B-FA1A15HPFR2

R87F-A3A93HP

R87F-FL80

R87B-FA1A15HPFR3

R87F-A3A93LP

R87F-FL90

R87B-FA3A15HPF

R87F-A4A13HP

R87F-PC

R87B-FA4A15HPF

R87F-A4A13LP

R87F-PC-20

R87B-FA4A15HPFR

R87F-A4A15HP

R87F-PCJT

R87B-FA6A15HPF

R87F-A4A15LP

R87F-PCJT-20

R87B-FA6A15HPFR

R87F-A4A15MP

R87T-A1A05H

R87B-N

R87F-A4A83H

R87T-A1A07H

R87B-N2

R87F-A4A83L

R87T-A1A15HP

R87B-PF01

R87F-A4A85HP

R87T-A1A15H-WR

R87B-TA4A15HPF2

R87F-A4A85LP

R87T-A1A15MP

R87B-TA6A15MPF3

R87F-A4A93HP

R87T-A3A05H

R87B-TA6A15MPFR3

R87F-A4A93LP

R87T-A3A07H

R87F-A1A13HP

R87F-A6A13HP

R87T-A3A15HP

R87F-A1A13LP

R87F-A6A13LP

R87T-A3A15H-WR

R87F-A1A15HP

R87F-A6A15HP

R87T-A3A15MP

R87F-A1A15LP

R87F-A6A15LP

R87T-A3A85H

R87F-A1A15MP

R87F-A6A15MP

R87T-A4A05H

R87F-A1A83H

R87F-A6A83H